Tłumacz poleceń AutoCAD – DraftSight

HomeProjektowanie

Tłumacz poleceń AutoCAD – DraftSight

Poniżej przedstawiamy nasz autorski tłumacz poleceń pomiędzy programem AutoCAD i DraftSight. W celu łatwiejszego wyszukiwania przypominamy o skrócie „CRTL + F” działającym w przeglądarkach internetowych, który uruchamia funkcje „wyszukaj”.
AutoCAD DraftSight
ADC DESIGNRESOURCES
ADCENTER DESIGNRESOURCES
ARRAYCLASSIC PATTERN
ATR MAKEBLOCKATTRIBUTE
ATRDEF MAKEBLOCKATTRIBUTE
BE EDITCOMPONENT
BEDYCJA EDITCOMPONENT
BLOK MAKEBLOCK
BZAMKNIJ CLOSECOMPONENT
BZAPISZ SAVECOMPONENT
CLASSICINSERT INSERTBLOCK
D DIMENSIONSTYLE
DRAGMODE ENBLDRGDSP
DT SIMPLENOTE
EDLISTYSKAL EDITSCALELIST
EDP POLYLINEEDIT
EDPLIN POLYLINEEDIT
EKSPORT EXPORT
EL ELLIPSE
ELIPSA ELLIPSE
FILEDIA DISPLAYDIALOGS
FILTR SELECTIONFILTER
GRADIENT FILLAREA
GRANICE DRAWINGBOUNDARIES
GRUPA ENTITYGROUP
HIPERŁĄCZE HYPERLINK
ID GETXY
JED UNITSYSTEM
JEDN UNITSYSTEM
K COPY
KALKULATOR QUICKCALC
KOPIUJ COPY
KOPIUJBAZA COPY@
KRE HATCH
KRESKUJ HATCH
L LINE
LINIA LINE
LTSCALE LINESCALE
LUS MIRROR
LUSTRO MIRROR
ŁUK ARC
MBUTTONPAN ENBLMMBPAN
MIRRTEXT SETTXTMIRRORMODE
NAPRAW RECOVER
NNAZWA RENAME
O CIRCLE
OB ROTATE
OBRÓĆ ROTATE
OBW AREABOUNDARY
OBWIEDNIA AREABOUNDARY
OD OFFSET
ODDAJ UNDELETE
ODL GETDISTANCE
ODLEG GETDISTANCE
ODN REFERENCES
ODNOŚNIK REFERENCES
ODSUŃ OFFSET
ODTPUNKT POINTFORMAT
OK ARC
OKRĄG CIRCLE
OP OPTIONS
OPCJE OPTIONS
PICKADD SETENTSELADD
PICKFIRST ENBLENTSELPRESEL
PIERŚCIEŃ RING
PL POLYLINE
PLINIA POLYLINE
POD MARKDIVISIONS
PODZIEL MARKDIVISIONS
POL GETAREA
POLE FIELD
POLE GETAREA
POLILINIA POLYLINE
POŁĄCZ WELD
PORZWYŚ DISPLAYORDER
PRO RECTANGLE
PROSTOK RECTANGLE
PROSTOKĄT RECTANGLE
PRS MOVE
PRZERWIJ SPLIT
PRZESUŃ MOVE
PRZYKRYJ MASK
PSLTSCALE ENBLVPLSCL
PUNKT POINT
PURGE CLEAN
RATRED EDITBLOCKATTRIBUTE
RE REBUILD
REGEN REBUILD
REVCLOUD CLOUD
RLSKALA LINESCALE
ROZC STRETCH
ROZCIĄGNIJ STRETCH
RZUTNIE VIEWPORTS
S SCALE
SELECTSIMILAR SELECTMATCHING
SKALA SCALE
SKALAOBIEKTU ANNENTITYSCALE
SKOK SNAP
SPACERWAR LAYERPREVIEW
SPL SPLINE
SPLAJN SPLINE
ST TEXTSTYLE
STT TABLESTYLE
STYL TEXTSTYLE
STYLTABELI TABLESTYLE
SWYBIERZ SMARTSELECT
SZ PATTERN
SZYK PATTERN
SZYKBIEGUN PATTERN
SZYKKLAS PATTERN
SZYKPROST PATTERN
TABELA TABLE
TB TABLE
TEKST SIMPLENOTE
TOL TOLERANCE
TOLERANCJA TOLERANCE
TYPPUNKTU POINTFORMAT
U ARC
USUŃPOWIELONE DISCARDDUPLICATES
UT TRIM
UTNIJ TRIM
W VIEWS
WA LAYER
WARIZO ISOLATELAYER
WARODIZO UNISOLATELAYER
WARSTWA LAYER
WB BASELINEDIMENSION
WBO POLYGON
WCE CENTERMARK
WD DIAMETERDIMENSION
WIDOK VIEWS
WIELOBOK POLYGON
WIELOLODN LEADER
WK ANGULARDIMENSION
WKLEJ PASTE
WKLEJBLOK PASTEASBLOCK
WL LINEARDIMENSION
ARCLENGHTDIMENSION
WŁAŚCIWOŚCI PROPERTIES
WN PARALLELDIMENSION
WR RADIUSDIMENSION
WS CONTINUEDIMENSION
WST DIMENSIONSTYLE
WSTAW INSERTBLOCK
WTEKST NOTE
WU JOGGEDDIMENSION
WW VIEWPORT
WWIDOK VIEWPORT
WWS ORDINATEDIMENSION
WYD EXTEND
WYDŁUŻ EXTEND
WYMAŻ DELETE
WYMBAZA BASELINEDIMENSION
WYMCENTRUM CENTERMARK
WYMIAR SMARTDIMENSION
WYMKĄTOWY ANGULARDIMENSION
WYMLINIOWY LINEARDIMENSION
WYMŁUK ARCLENGHTDIMENSION
WYMNORMALNY PARALLELDIMENSION
WYMPROMIEŃ RADIUSDIMENSION
WYMSKRÓCONY JOGGEDDIMENSION
WYMSTYL DIMENSIONSTYLE
WYMSZEREG CONTINUEDIMENSION
WYMŚREDNICA DIAMETERDIMENSION
WYMWSPÓŁRZ ORDINATEDIMENSION
WYRÓWNAJ ALIGN
XREF REFERENCES
ZMI MARKLENGHTS
ZMIERZ MARKLENGHTS