Parametry rozwinięcia blachy w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Parametry rozwinięcia blachy w SOLIDWORKS

SOLIDWORKS rozwija prawidłowo blachy gięte na prasach krawędziowych. Do określenia długości arkusza rozwiniętego możemy posłużyć się jednym z trzech parametrów:

  • Naddatek materiału
  • Ubytek materiału
  • Współczynnik K

Interpretacji tych parametrów dokonamy na poniższym przykładzie: blachę (kątownik równoramienny) o grubości 10 mm gięto promieniem 10 mm o kąt 90°. R1

Rys. 1 Schemat wymiarowy blachy zagiętej

Na rysunku 1 i 2 na czerwono pokazano obszar gięcia, w którym to materiał płynie plastycznie w procesie gięcia. To użytkownik bezpośrednio wpływa na długość obszaru gięcia poprzez jeden z trzech parametrów. Długość szarych obszarów niedeformowanych pozostaje stała.
Całe zagadnienie sprowadza się do tego, że użytkownik steruje długością obszaru gięcia w blasze rozłożonej, a długość obszarów niezdeformowanych pozostaje taka sama dla blachy zagiętej i rozwiniętej.

R2

Rys. 2. Schemat wymiarowy blachy rozłożonej

NADDATEK MATERIAŁU
Podając parametr naddatku materiału podajemy tym samym długość obszaru gięcia. Z tej przyczyny jego wartość musi być zawsze większa od 0 mm. Wprowadzamy w SOLIDWORKS wartość naddatku materiału równą 10 mm.

R3

Na rysunku 3 widać wyraźnie, że tym samym ustaliliśmy rzeczywistą długość obszaru gięcia.

R4

Rys. 3. Schemat wymiarowy blachy rozłożonej, gdzie naddatek materiału = 10 mm

UBYTEK MATERIAŁU
Parametrem ubytku materiału (Um) bezpośrednio nie sterujemy długością obszaru gięcia, gdyż ta wartość zagnieżdżona jest w poniższym wzorze:

R5

gdzie nz jest długością „naroża zewnętrznego”, którą pokazano na rysunku 4.

R6

Rys. 4. Definicja „naroża zewnętrznego” 

Dla analizowanego przypadku nz = 20 mm.

Wprowadzamy w SOLIDWORKS wartość ubytku materiału równą 5 mm.

R7

Wartość ubytku materiału może być równa 0 mm jednak musi być mniejsza od 2·nz, co można łatwo udowodnić analizując zależność (1).

R8

Rys. 5. Schemat wymiarowy blachy rozłożonej, gdzie ubytek materiału = 5 mm

W tym przypadku długość obszaru gięcia wynosi 35 mm.

WSPÓŁCZYNNIK K
Ten parametr jest bezwymiarowy i może przyjmować wartość od 0 do 1 (włącznie). Determinuje on pozycję linii neutralnej – jako proporcję odsunięcia od ściany wewnętrznej do grubości blachy (rys. 6). Długość blachy rozłożonej jest równa długości tej właśnie linii neutralnej.

R9

Rys. 6. Definicja współczynnika K

Długość obszaru gięcia w blasze rozłożonej jest równa długości łuku mierzona względem linii neutralnej.
Schemat zachowania się obszaru gięcia w zależności o wartości współczynnika K pokazuje poniższa tabela.

R12

OBSERWACJE I WNIOSKI

  • Naddatek materiału pozwala bezpośrednio na wprowadzenie długości obszaru gięcia, który w tej sytuacji nie będzie zależny od grubości, promienia i kąta gięcia blachy
  • Wartość ubytku materiału musi być mniejsza od 2·nz
  • Definiując ubytek materiału wartość długości obszaru gięcia nie przekroczy 2·nz
  • Podając współczynnik K = 0 całkowita długość blachy rozłożonej będzie równa długości wewnętrznej krawędzi blachy zagiętej; jeśli współczynnik K = 1 to całkowita długość blachy rozłożonej będzie równa długości zewnętrznej krawędzi blachy zagiętej