SOLIDWORKS PDM – Przygotowanie listy materiałowej (BOM) z wykorzystaniem dokumentów wirtualnych

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Przygotowanie listy materiałowej (BOM) z wykorzystaniem dokumentów wirtualnych

Środowisko SOLIDOWKRS PDM pozwala na automatyczne tworzenie obliczonych list materiałowych na podstawie opracowanej w SOLIDWORKS struktury złożenia. Listy te odzwierciedlają strukturę złożenia, utworzoną w środowisku CAD a każdy element listy posiada swoje odwzorowanie w postaci modelu 3D (BOM Konstrukcyjny).

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Opracowaniem tego typu list zajmują się więc zazwyczaj projektanci/konstruktorzy, osoby pracujące na co dzień w środowisku CAD. Obliczone listy materiałowe możemy zapisać jako odrębne nazwane listy materiałowe. Nazwane listy materiałowe mogą być udostępnione innym działom firmy, które na co dzień w swojej pracy nie wykorzystują środowiska CAD. Nazwane listy materiałowe mogą być uzupełnione o dodatkowe elementy/pozycje nie posiadające odzwierciedlenia w postaci plików 3D, czy dokumentacji 2D, są jednak niezbędne do przygotowania produkcji czy wykonania samego wyrobu (np. kleje, farby). Więcej informacji obrazujących wspomniane typy list materiałowych oraz ich efektywne wykorzystanie w środowisku PDM opisuje artykuł:

SOLIDWORKS PDM: Efektywne wykorzystanie List Materiałowych (BOM)

Budowanie struktury złożenia nie posiadającej odzwierciedlania w pliku CAD

Podczas tworzenia list materiałowych finalnych wyrobów, często okazuje się, że nie mają one swojego odwzorowania w postaci kompletnego złożenia w programie CAD, a które mogłoby posłużyć do wygenerowania obliczonej listy materiałowej.

Obraz zawierający muzyka Opis wygenerowany automatycznie

Brak finalnego złożenia może być uzasadniony różnymi powodami jak np. ograniczone możliwości sprzętowe (długotrwające przetwarzanie niepoprawnie zarządzanych złożeń zawierających kilkaset tysięcy elementów), opracowywane przez konstruktorów moduły nie współpracują ze sobą bezpośrednio stąd nie ma potrzeby tworzenia złożenia 3D zawierającego wszystkie komponenty lub zupełnie inne np. dysponowanie ograniczonym czasem na wykonanie dokumentacji technicznej wyrobu.

1. Dokument Wirtualny

W środowisku SOLIDWORKS PDM istnieje możliwość generowania, tzw. Dokumentów Wirtualnych pozwalających na utrzymanie odniesień z przypisanymi im plikami. Utworzone dokumenty wirtualne mogą mieć przypisane dowolne rozszerzenie pliku pozwalające na powiązanie ich z odpowiednią kartą danych pliku. Dokumenty te mogą być pomocne przy tworzeniu finalnych list materiałowych wyrobów. Utworzony dokument wirtualny może przechowywać odniesienia do wielu odrębnych złożeń utworzonych w środowisku CAD tym samym pozwolić na utworzenie struktury finalnego złożenia bez konieczności uruchamiania oprogramowania typu CAD.

By wybrane złożenia znalazły się na jednej liście materiałowej wystarczy skopiować je, a następnie wkleić jako odniesienia do nowo utworzonego dokumentu wirtualnego.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

2. Dokument wirtualny jako nośnik informacji o innych elementach zakupowych

Do opracowywanej struktury plików mogą być wklejane, jako odniesienia, inne pliki wirtualne. Obiekty te mogą zawierać informacje o elementach, które nie mają odzwierciedlenia w postaci pliku CAD jak np. farby, kleje, elementy zakupowe czy pochodzące z kooperacji.

Zarządzanie obiektem dokumentu wirtualnego

Po zaewidencjonowaniu dokumentu wirtualnego struktura obliczonej listy materiałowej jest dostępna pod zakładką „Listy materiałowe”.

Utworzony w ten sposób obiekt odzwierciedlający finalny „BOM Konstrukcyjny” może być zarządzany z wykorzystaniem odrębnego obiegu dokumentacji lub tego samego obiegu dokumentacji jak pliki CAD.

Obiekt taki może posiadać dedykowaną kartę pliku zawierającą charakterystyczne dla niego informacje oraz zobrazowane stany obiegu dokumentacji w jakich aktualnie się znajduje.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Przygotowana w ten sposób lista materiałowa jest w pełni powiązana z odnoszonymi do niej plikami. W każdej chwili jesteśmy w stanie zlokalizować, do których Dokumentów Wirtualnych odnoszą się wybrane pliki oraz jakie komponenty wchodzą w skład zbudowanych z ich wykorzystaniem list materiałowych.

Obraz zawierający wewnątrz, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Tak, jak w przypadku zarządzania plikami CAD, również obieg dokumentu wirtualnego może kończyć się przypisaniem rewizji. W każdej chwili istnieje możliwość otworzenia dowolnej z zapisanych wersji pliku dokumentu wirtualnego.

Eksport przygotowanej listy materiałowej (BOM)

1. Arkusz kalkulacyjny

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Podobnie jak standardowe obliczone i nazwane listy materiałowe, również te przygotowane z wykorzystaniem dokumentu wirtualnego mogą być eksportowane do formatu arkusza kalkulacyjnego, a następnie udostępnione na potrzeby innych działów lub kooperantów. Podczas eksportowania listy do programu Microsoft Excel istnieje możliwość uzupełnienia jej o numery pozycji poszczególnych elementów odzwierciedlających strukturę drzewiastą komponentów.

2. Integracja PDM-ERP

Gdy firma posiada wdrożone oprogramowanie klasy ERP, zachodzi potrzeba dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy systemami CAD/PDM-ERP. Pożądana jest w takiej sytuacji możliwość automatycznego transferu informacji pomiędzy wspomnianymi systemami. Ręczne przepisywanie danych z systemu PDM czy wyeksportowanego arkusza może być obarczone częstymi błędami oraz być procesem czasochłonnym. By zapewnić automatyczny transfer informacji pomiędzy SOLIDWORKS/PDM a systemem ERP firma SOLIDEXPERT przygotowała konektor, dzięki któremu wysyłanie struktury utworzonych list materiałowych do systemu ERP, oraz ich pobieranie jest o wiele łatwiejsze. Zastosowanie MULTIKONEKTORA pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu wymiany danych pomiędzy systemami oraz wyeliminowanie możliwych błędów ludzkich podczas ręcznego przepisywania informacji. Szczegóły dotyczące integracji środowiska PDM z ERP zostały omówione poniższym artykule:

https://czasnaerp.com/zarzadzanie-danymi-projektowymi-w-oparciu-o-system-pdm-oraz-erp-integracja-srodowisk-cad-3d-pdm-z-systemem-erp/

 

Podsumowanie

Opisany sposób wykorzystania Dokumentów Wirtualnych może być alternatywą do tworzenia złożonych list materiałowych bez konieczności budowania struktury kompletnego złożenia w środowisku CAD. Daje on również możliwość pełnego zarządzania listami materiałowymi przez osoby niewykorzystujące w swojej codziennej pracy programu CAD.