SOLIDWORKS PDM: Efektywne wykorzystanie List Materiałowych (BOM)

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM: Efektywne wykorzystanie List Materiałowych (BOM)

W środowisku SOLIDWORKS PDM możemy spotkać się z następującymi typami List Materiałowych:

  • Listy Materiałowe Obliczone – automatycznie obliczone z komponentów SOLIDWORKS zawartych w złożeniu lub rysunku – dostępne z poziomu eksploratora Windows w SOLIDWORKS PDM,
  • Listy Materiałowe SOLIDWORKS – tabele LM w złożeniach i rysunkach w SOLIDWORKS,
  • Listy Materiałowe Nazwane – tworzone z List Materiałowych Obliczonych lub List Materiałowych SOLIDWORKS, zapisywane jako pliki w przechowalni SOLIDWORKS PDM,
  • Listy Materiałowe konstrukcji spawanej i Listy elementów ciętych konstrukcji spawanej – tych List nie będzie dotyczył artykuł.

W środowisku SOLIDWORKS PDM Professional mamy możliwość zapisania List Materiałowych. Listy Materiałowe Nazwane są szczególnie przydatne, gdy chcemy zarządzać BOMem niezależnie od odnoszonego złożenia. W przypadku, gdy po stworzeniu Listy Materiałowej Nazwanej nastąpiły zmiany w odnoszonym złożeniu – możemy zaktualizować Listę Materiałową Nazwaną, by uwzględnić modyfikacje.

Listy Materiałowe Nazwane możemy wykorzystać, gdy chcemy by Działy Produkcji czy Technolodzy mieli wpływ na zawartość BOMu – będą oni mogli dodawać do Nazwanej Listy Materiałowej informacje pozornie nieistotne na etapie modelowania w programie CAD, takie jak np. jaką farbą należy pomalować komponent.

  1. Zapisywanie List Materiałowych

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić zalety List Materiałowych Nazwanych. Aby zapisać Listę Materiałową Obliczoną należy:

1.1. Zaznaczyć w Eksploratorze złożenie, którego Listę Materiałową chcemy nazwać,

1.2. Przejść do zakładki Lista Materiałów,

1.3. Wybrać Zapisz jako (jak przedstawiono poniżej):

p1

1.4. Wybrać typ pliku – mamy do wyboru wyeksportowanie BOMu do pliku .csv i zapisanie jako BOM, wybierzmy typ BOM.

p2

Od momentu zapisania nasza Lista Materiałowa Nazwana zaczyna „żyć własnym życiem” – możemy do niej wprowadzać zmiany niezależnie od złożenia, z którego dany BOM się wywodzi.

  1. Modyfikowanie List Materiałowych Nazwanych.

Aby wyświetlić istniejące Listy Materiałowe Nazwane należy:

2.1. Wybrać z poziomu Eksploratora odpowiednie złożenie,

2.2. Z Listy LM wybrać naszą Listę Materiałową Nazwaną:

p3

2.3. Aby zmodyfikować wartość w istniejących komórkach Listy Materiałowej klikamy na odpowiednią komórkę i wpisujemy zmodyfikowaną wartość:

p4

2.4. W wybranej Liście Materiałowej możemy dodawać lub ukrywać kolumny. Aby dodać nową kolumnę należy kliknąć nagłówek kolumny LM prawym przyciskiem myszy i wybrać Wstaw > Kolumna w prawo lub Wstaw > Kolumna w lewo.

p5

W przypadku dodawania kolumn mamy możliwość wskazania zmiennej, której wartość będzie wypełniała każdą z komórek w kolumnie; możemy również wybrać <<Tekst swobodny>>, gdy chcemy utworzyć kolumnę tekstową.

p6

Możemy np. dodać do naszej Listy Materiałowej kolumnę ‘Masa’:

p7

2.5. W wybranej Liście Materiałowej możemy dodawać lub ukrywać wiersze. Do menu związanego z dodawaniem/ukrywaniem wierszy przechodzimy analogicznie jak w przypadku kolumn.

Mamy możliwość dodania wiersza nad i pod już istniejącym, do tego możemy wstawić tzw. wiersz potomka – wiersz zostanie dodany jako podrzędny względem wskazanego.

Nowy wiersz oznacza nową pozycję w naszej Liście Materiałowej. W nowej pozycji może znaleźć się element nie występujący w złożeniu/rysunku, ale mający wpływ na produkt końcowy. Elementem takim może być np. klej czy farba – możemy do Listy Materiałowej dodać wiersz i go nazwać np. klej.jpg (wybór formatu dołączanego pliku zależy od nas samych). Dzięki temu w Liście Materiałowej zawarta zostanie bardzo ważna informacja z punktu widzenia produkcyjnego – klej wchodzi w skład naszego produktu.

p8

2.6. Możemy również dodawać kolumnom numery pozycji. Aby to zrobić należy na karcie Lista materiałów kliknąć ‘Numery pozycji’,

p9

oraz zdefiniować początkowy numer i przyrost:

p10

p12

2.7. Możemy zmieniać kolejność elementów w naszej Liście Materiałowej – w tym celu wybieramy dany element i przeciągamy go w odpowiednie miejsce naszego BOM:

p13

2.8. W przypadku, gdy została utworzona nowa wersja złożenia na podstawie którego utworzono Listę Materiałową Nazwaną mamy możliwość uaktualnienia naszej Listy Materiałowej.

W przypadku, kiedy nasza Lista Materiałowa odnosi się do starszej wersji plików w sekcji Widok, przy Wersji pojawi się ikona: Gdy klikniemy na tę ikonę, pojawi się  nam okno:

p14

Z tego poziomu możemy wybrać wersję plików, do której odnosić się będzie nasza Lista Materiałowa Nazwana.

  1. Zarządzanie Listą Materiałową Nazwaną

Listy Materiałowe Nazwane mogą posiadać swój niezależny Obieg Dokumentacji dzięki czemu BOMy będą wyświetlane i zatwierdzane przez wytypowane to tego grupy użytkowników (np. Dział Produkcji).

Po zapisaniu naszej Listy Materiałowej możemy zastanawiać się w jaki sposób można ją wyświetlić w Eksploratorze. Możemy to zrobić na dwa sposoby:

  • Wskazać w zakładce Listy materiałów naszą Listę Materiałów Nazwaną po czym nacisnąć Przełącz Widok:

p15

  • W pasku narzędzi Wyświetlaj zmienić tryb wyświetlania na Pokaż Listy Materiałów:

p16

Po zmianie trybu wyświetlania zobaczymy w Eksploratorze wszystkie zapisane przez nas w danym folderze Listy Materiałowe:

p17

Nazwane Listy Materiałowe mogę posiadać swój własny obieg dokumentacji, można je zaewidencjonowywać i wyewidencjonowywać.

Przy tworzeniu obiegu dokumentacji dla List Materiałowych możemy użyć warunku ‘Typ obiektu’ i jako Argument wybrać ‘LM’ – dzięki temu stworzymy obieg dokumentacji wyłącznie do zarządzania Listami Materiałowymi.

p18

Możemy wtedy zmieniać stan i rewizjonować Listy Materiałowe.

p19

W razie problemów prosimy o kontakt z pomocą techniczną – http://pomoc.solidexpert.com/ | tel. 12 626 06 00