SOLIDWORKS – grubości wieloobiektowe i arkusze blach

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – grubości wieloobiektowe i arkusze blach

Celem artykułu jest pomoc w zrozumieniu grubości wieloobiektowego arkusza blachy, grubości elementu potomka oraz zmiennej globalnej grubości.

Zanim przejdziemy do głównego wątku artykułu, przyjrzyjmy się jak działa grubość blachy gdy mamy do czynienia z wieloobiektowymi częściami.

Podczas tworzenia części z blachy mamy nadaną jedną globalną grubość blachy (Globalna zmienna grubości) dla całej części oraz tyle wartości grubości (Grubość poszczególnych arkuszy) ile elementów blaszanych w danej części. (Rys. 1)

Rys. 1

Domyślnie podczas tworzenie elementu z blachy grubość jest kontrolowana przez grubość części. Jeżeli chcemy by wybrany arkusz znajdujący się w części miał inną grubość niż ta domyślnie przypisana, należy go edytować, zaznaczyć „Zastąp domyślne parametry” i wprowadzić żądaną grubość.(Rys. 2)

Rys. 2

W poniższym przykładzie globalna grubość części wynosi 3 mm, pomimo tego faktyczna grubość brązowego elementu wynosi 9mm, ponieważ została dokonana jego edycja z użyciem opcji „Zastąp parametry domyślne”. (Rys. 3)

Rys. 3

Wszelkie dodatkowe obiekty utworzone w tej części będą miały domyślną grubość 3 mm (Rys. 4) Wartość tą można jednak zastąpić zaznaczając opcje „Zastąp parametry domyślne” i wpisując własną.

Rys. 4

Zachowanie zmiennej globalnej dla układu „część w części”.

By móc zobrazować zachowanie zmiennej globalnej grubości części w komponentach lustrzanych, nowych częściach odnoszących się do innych części z blachy, w kolejnym kroku utworzymy nową część a następnie wstawiamy do niej część utworzoną powyżej z zaznaczeniem opcji „Informacje o arkuszach blach”. (Rys. 5)

Rys. 5

Edycja arkusza blachy nowego elementu pokazuje, że grubość blachy została przeniesiona ze wstawionego elementu. Zmienna globalna grubości nowego elementu również została przypisana na podstawie wartości ze wstawionej części.(Rys. 6a )

Dodatkowo, wszystkie wstawione arkusze blach mają zaznaczoną w oknie edycji opcje „Zastąp parametry domyślne” tym samym nie mogą być sterowane z wykorzystaniem globalnej wartości grubości nowej części.

Rys. 6

Po utworzeniu nowej bryły w tej samej części zauważymy, że opcja „Zastąp parametry domyślne”, nie jest już zaznaczona i element pobiera informacje o grubości z globalnej jej wartości.

Rys. 7

Teraz, możemy powrócić do części rodzica („Część_blachy”) i dokonać zmiany grubości arkusza blachy (zmiennej globalnej grubości części) na wartość np. 12 mm. Po powrocie do elementu „Część_druga_blachy” zauważymy, że zmiana grubości części rodzica spowodowała zaktualizowanie wartości grubości elementów do niej odnoszonych nie powodując zmiany globalnej wartości grubości nowej części.

Rys. 8

Jak widać zmiana globalnej wartości grubości arkusza blachy w części bazowej nie ma wpływu na wartość globalnej grubości części potomka.

Powyższe przykłady obrazują:

  • Globalna zmienna grubości odnosi się do wartości grubości części
  • Podczas tworzenia nowej części, lustrzanej, obiekty np. wstawiane do części mają zaznaczoną opcje „Zastąp parametry domyślne”
  • Grubość części rodzica i potomka(części lustrzanej) są zależne od siebie.
  • Jeżeli element rodzica nie miał indywidualnie przypisanej wartości grubości, wówczas zmiana globalnej zmiennej grubości rodzica będzie miała skutek w tym samym elemencie potomka.

Rys. 9