Referencje w SOLIDWORKS PDM, a referencje w SOLIDWORKS CAD 3D

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Referencje w SOLIDWORKS PDM, a referencje w SOLIDWORKS CAD 3D

Odniesienia w SOLIDWORKS

Odniesienia w systemach CAD tworzone są poprzez wygenerowanie łącza między różnymi plikami. Może być to np. odniesienie pomiędzy plikiem rysunku, a modelem, na podstawie którego generowane są rzuty rysunkowe. Na poniższej grafice przedstawiono typy odniesień w SOLIDWORKS:

W momencie, w którym tworzone jest odniesienie do pliku – staje się on zależny od pliku, do którego się odnosi. To obowiązuje niezależnie od tego czy pracujemy na dysku lokalnym, sieciowym, czy też korzystamy z systemu PDM. Musimy mieć świadomość, że modyfikując plik znajdujący się na „dnie” hierarchii (np. komponent najniższego poziomu w projekcie) – po jego modyfikacji musimy zaktualizować wszystkie pliki znajdujące się wyżej w hierarchii odniesień – wszystkie części, złożenia czy rysunki, które wykorzystują plik.

Plik odnoszony – plik, który w strukturze odniesień znajduje się „pod” plikiem bazowym, np. komponent jest plikiem odnoszonym do złożenia.

Plik odniesiony przez – plik znajdujący się w hierarchii ponad plikiem bazowym, np. złożenie jest plikiem odniesionym przez komponent.

Odniesienia w SOLIDWORKS PDM

System SOLIDWORKS PDM pomaga kontrolować odniesienia między plikami, znacznie ułatwiając pracę użytkowników. W momencie dodania plików do przechowalni, do każdego z plików przypisywany jest unikatowy identyfikator (ID), za pomocą którego PDM będzie identyfikował pliki.

ID pliku możemy również wyświetlić kolumnie w PDM:

ID jest na stałe przypisane do pliku oraz znajduje się w bazie danych SQL na serwerze. Od pierwszego zaewidencjonowania to właśnie baza danych kontroluje odniesienia pomiędzy plikami. Informacje na temat plików i odniesień między nimi znajdują się w tabelach w bazie danych SQL:

Jak widać – już po pierwszym zaewidencjonowaniu PDM „wie” jakie pliki (komponenty) odnoszą się do wskazanego pliku (złożenia). Dzięki temu, że PDM rozpoznaje pliki po ich ID, a nie nazwie czy lokalizacji – praca jest łatwiejsza. Bez ryzyka możemy przenosić komponenty odnoszone w projektach w inne lokalizacje czy zmieniać ich nazwy.

W analizowanym złożeniu jeden z komponentów został przeniesiony do innego folderu, dodatkowo zmieniona została jego nazwa (z SW-0001292 na ABC). Teraz otworzymy złożenie w SOLIDWORKS:

Jak widać – mimo, że nie edytowaliśmy w żaden sposób złożenia, wszystkie komponenty załadowały się prawidłowo. Jednak zmiana nazwy komponentu w drzewie SOLIDWORKS nie została zaktualizowana. Należy mieć na uwadze, że mimo tego, że odniesienia w bazie danych zostaną automatycznie zaktualizowane i SOLIDWORKS będzie w stanie uruchomić złożenie, zawsze trzeba sam plik złożenia lub rysunku wyewidencjonować, przebudować i zapisać. Dzięki temu same odniesienia SOLIDWORKS również zostaną zaktualizowane, a tym samym będą spójne z odniesieniami PDM. Po przebudowie złożenia, również nazwa komponentu w drzewie (ABC) została zaktualizowana:

To samo możemy zaobserwować nawet nie uruchamiając złożenia w SOLIDWORKS. Gdy w eksploratorze zaznaczymy plik złożenia i przejdziemy do zakładki Zawartość – zobaczymy, że nazwa oraz lokalizacja przeniesionego komponentu jest automatycznie zaktualizowana:

Ta „pamięć” odniesień w PDM działa w dwie strony – zaznaczając dowolny komponent, który odnoszony jest przez inne pliki i przechodząc do zakładki Gdzie używane – zobaczymy wszystkie pliki, które posiadają zaznaczony komponent jako referencję:

Do tego, zaznaczając zmieniony plik i przechodząc do panelu Historia – widzimy wszystkie zmiany dotyczące pliku – w tym zmiany lokalizacji czy zmiany nazwy. Przy okazji widzimy również użytkownika, który dokonał modyfikacji oraz datę i godzinę zmiany: W przypadku wpisu dotyczącego zmiany nazwy pliku, należy go rozumieć w taki sposób, że wcześniejsza (przed zmianą) nazwa pliku to właśnie, w tym przypadku, SW‑0001292.SLDPRT.

Gdybyśmy analogiczne działanie wykonali pracując poza przechowalnią PDM, np. na dysku lokalnym czy dysku sieciowym, to przy próbie otworzenia złożenia zawierającego komponent ze zmienioną nazwą, otrzymamy poniższy komunikat:

Reasumując – dzięki temu, że PDM jest oparty o relatywną bazę danych, mamy możliwość przenoszenia i zmiany nazw komponentów bez konieczności żmudnej, ręcznej modyfikacji referencji w plikach odnoszonych.

Należy jednak pamiętać, że wszelka zmiana w obrębie projektu, powinna się kończyć aktualizacją i przebudową złożenia czy rysunku. Bez odświeżenia informacji o odniesieniach bezpośrednio w pliku złożenia lub rysunku, między innymi ryzykujemy spadek wydajności podczas pracy nad projektem.

Tworzenie odniesień niestandardowych w SOLIDWORKS PDM

W systemie SOLIDWORKS PDM możemy ręcznie tworzyć referencje pomiędzy plikami. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy powiązać ze sobą pliki inne niż CAD, np. gdy chcemy spiąć kartę projektu ze strukturą plików CAD, mamy do czynienia ze starą, zeskanowaną dokumentacją czy chcemy dołączyć wiadomość e‑mail do innego pliku.

PDM jest idealnym miejscem do odwzorowania zagnieżdżonej struktury plików, gdy do dyspozycji mamy tylko skany rysunków. Dla przykładu – zeskanowano dokumentacje rysunkową projektu. Projekt zawiera 9 różnych plików, dla każdego pliku zeskanowano odpowiadający mu rysunek. Pliki zapisano do katalogu wewnątrz PDM i uzupełniono ich opisy:

Teraz chcemy ręcznie utworzyć odniesienia między plikami, tak aby ich struktura odpowiadała rzeczywistemu projektowi. Plik A-0000001 to główne złożenia; A-0000002 i A-0000006 to podzłożenia; A-0000003, A-0000004 i A-0000005 to komponenty podłożenia A-0000002; a A-0000008 i A-0000009 to komponenty głównego złożenia A-0000001.

Aby ręcznie dodać odniesienia musimy:

1. Upewnić się, że wszystkie pliki, do których będziemy wklejać odniesienia (w naszym przypadku główne złożenie, oraz 2 podzłożenia) są wyewidencjonowane,

2. Zaznaczyć pliki komponentów głównego złożenia i podzłożeń (A-0000002, A-0000006, A‑0000008 oraz A-0000009) i je skopiować,

3. Zaznaczyć plik głównego złożenia prawym przyciskiem myszy i z listy wybrać Wklej jako odniesienie,

4. Pojawi się okno, w którym możemy zdecydować czy wklejany komponent znajdzie się na Liście Materiałowej (BOM) i jeśli tak – to jaka ma być ilość wklejonych komponentów.

5. Analogicznie postąpimy w przypadku podzłożeń. Po dokonaniu modyfikacji zaznaczymy główne złożenie i przejdźmy do zakładki Zawartość:

Jak widać, struktura złożenia została odwzorowana. Gdy przejdziemy do zakładki Lista materiałów, widzimy, że PDM utworzył Listę Materiałów dla naszego projektu.

Teraz, przy wszystkich próbach modyfikacji naszego projektu, np. przy próbie wyewidencjonowania „głównego złożenia”, PDM pokaże nam całą listę odniesień:

Po utworzeniu struktury odniesień w łatwy sposób możemy taką strukturę zmodyfikować, wystarczy wyewidencjonować plik, do którego wklejone zostało odniesienie, przejść do zakładki Zawartość i zaznaczyć ikonę Odniesienia niestandardowe:

Dodawanie odniesień niestandardowych również może być użyteczne, gdy potrzebujemy zawrzeć na Liście Materiałowej (BOM) pozycję, której nie modelujemy w programie CAD. Przykładem takiej pozycji, może być farba, którą potrzebujemy uwzględnić na Zakupowej lub Produkcyjnej Liście Materiałowej, ale w oprogramowaniu CAD nie będziemy jej modelowali.

Aktualizowanie odniesień

W środowisku SOLIDWORKS PDM mamy możliwość aktualizowania odniesień bez konieczności otwierania pliku rodzica. W tym właśnie celu powstało narzędzie Aktualizuj odniesienia. Funkcjonalność aktualizowania odniesień jest szczególnie przydatna w czasie przenoszenia już ukończonych projektów, które realizowane były poza środowiskiem PDM, do przechowalni.

Do opisania działania narzędzia Aktualizuj odniesienia rozważmy przykładowe złożenie, które składa się z 6 komponentów produkowanych i jednego standardowego (bibliotecznego):

Teraz chcemy przenieść ten projekt do środowiska SOLIDWORKS PDM, ale z pominięciem komponentu bibliotecznego, ponieważ ten już istnieje w PDM, więc nie chcemy utworzyć jego duplikatu.

W tym celu użyjemy narzędzia Pack and Go do przeniesienia plików do PDM, celowo pominiemy komponent biblioteczny:

Przejdźmy do lokalizacji PDM – widzimy złożenie i komponenty, które skopiowaliśmy. Brakuje elementu bibliotecznego, który dodatkowo w naszej przechowalni nosi inną nazwę niż ten użyty pierwotnie w projekcie. Teraz przejdźmy do narzędzia Aktualizuj odniesienia. W tym celu zaznaczmy plik złożenia, w zakładce Narzędzia > Aktualizuj odniesienia.

Bardzo ważne jest, aby aktualizować odniesienia przed pierwszym zaewidencjonowaniem projektu.

Narzędzie informuje nas, że jeden z komponentów złożenia znajduje się poza PDM – to prawidłowe wskazanie – nie skopiowaliśmy tego komponentu do PDM. Teraz użyjemy funkcji Zastąp plik, aby wyszukać komponent biblioteczny który już znajduje się w przechowalni PDM. Opcja Zastąp plik pozwala zastąpić odniesienie innym plikiem:

Dostaniemy powiadomienie, że komponent został pomyślnie zastąpiony, a ścieżka do komponentu bibliotecznego w oknie Aktualizuj odniesienia zostanie zaktualizowana:

Po naciśnięciu Aktualizuj, dostaniemy powiadomienie:

Po zaewidencjonowania, mamy zbudowaną prawidłową strukturę odniesień, a element biblioteczny znajduje się w dedykowanym dla niego bibliotecznym toku pracy:

Narzędzie Aktualizuj odniesienia pozwala również na wyszukanie plików o identycznych nazwach już znajdujących się w przechowalni plików i aktualizacje odniesień właśnie do nich. Używamy w tym celu opcji Znajdź pliki:

Możemy wybrać folder, w którym chcemy wyszukać plik, możemy też m.in. wybrać opcje wyszukiwania w podfolderach. Po wskazaniu odpowiedniego folderu PDM wylistuje wszystkie znalezione pliki:

Podobnie jak przy wybraniu opcji Zastąp plik – dostaniemy informację o powodzeniu aktualizacji odniesień.

Jeżeli plik rodzica odnosi się do plików, które nie znajdują się w przechowalni, można dodać te pliki do przechowalni – wykorzystamy w tym celu opcję Dodaj pliki do przechowalni:

Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych opcji – po wybraniu ścieżki, w której chcemy zapisać plik otrzymamy komunikat o aktualizacji odniesień. Dodatkowo plik zostanie dodany do przechowalni.

Błędne referencje

1. Dokumenty odniesienia

Czy zdarzyło się Wam uruchomić złożenie w SOLIDWORKS i zauważyć, że referencje odnoszą się do nieprawidłowej lokalizacji, innej niż ta wskazana w zakładce Zawartość w PDM? Jeśli tak – jest to związane z nieprawidłowymi ustawieniami w samym SOLIDWORKS.

Wykaz lokalizacji odniesień znajdujący się w zakładce Zawartość w PDM pokazuje nazwy i lokalizacje plików odnoszonych zarejestrowanych przez PDM w czasie zaewidencjonowania. Weźmy na przykład złożenie omawiane w poprzednim punkcie:

Na komputerze użytkownika, który ma prawidłowo skonfigurowane opcje SOLIDWORKS złożenie uruchomi się prawidłowo, ładując elementy z lokalizacji zdefiniowanych w czasie zaewidencjonowania złożenia:

Może się jednak zdarzyć sytuacja, że inny użytkownik uruchomi to samo złożenie w SOLIDWORKS i zauważy, że odniesienia są inne niż wskazuje PDM:

Przyczyna tego jest bardzo prosta – ścieżki zdefiniowane w zakładce Dokumenty odniesienia w SOLIDWORKS:

Jeśli użytkownik posiada zdefiniowane ścieżki w zakładce Dokumenty odniesienia i zaznaczoną opcję wyszukiwania odniesień określonych w lokalizacjach plików to właśnie w tych lokalizacjach SOLIDWORKS w pierwszej kolejności będzie wyszukiwał i (jeśli znajdzie pliki o tych samych nazwach co odnoszone w złożeniu) otwierał odniesienia:

W takim przypadku wystarczy zmodyfikować odpowiednie opcje po czy ponownie uruchomić złożenie, które teraz zaczyta prawidłowe referencje.

2. Inna wersja referencji pobrana lokalnie

Podstawową kwestią związaną z pracą z wersjami plików w PDM jest uświadomienie sobie w jaki sposób działa system CAD. Niezależnie od tego, jaka wersja pliku została użyta w danym projekcie ‑ SOLIDWORKS zawsze uruchomi wersję, którą obecnie posiadamy pobraną lokalnie. Weźmy za przykład omawiane już wcześniej złożenie:

W zakładce Zawartość widzimy do jakich wersji referencji odnosi się najnowsza wersja złożenia. Zwróćmy uwagę na komponent ABC – złożenie odnosi się do jego 3 wersji. Jednak lokalnie u użytkownika pobrana jest wersja 2 – inna niż użyta w złożeniu:

Gdy wspomniany użytkownik spróbuje uruchomić złożenie w SOLIDWORKS, pojawi się komunikat informujący o tym, że lokalnie pobrana jest nieprawidłowa wersja – można w tym momencie pobrać odpowiednią wersję:

Jeśli jednak użytkownik zignoruje komunikat – SOLIDWORKS wykorzysta wersję pobraną lokalnie:

Dodatek PDM poinformuje nas o tym, że lokalny plik jest starszy – możemy go w tym momencie pobrać ręcznie. W przypadku dużych złożeń najłatwiej w takim przypadku skorzystać z opcji Pobierz wersję i pobrać prawidłowe wersje wszystkich odnoszonych przez złożenie referencji:

3. Kolejność ładowania dokumentów odniesienia

Warto w tym momencie opisać w jaki sposób SOLIDWORKS wyszukuje dokumenty odniesienia. Wyszukiwanie może wystąpić na przykład wtedy, gdy przy otwieraniu rysunku nie można znaleźć złożenia odniesienia lub gdy jest przywracany wygaszony komponent do pełnej pamięci w złożeniu.

Kiedy odniesiony dokument jest odnaleziony, oprogramowanie aktualizuje ścieżkę do odniesionego dokumentu w dokumencie rodzica. Kiedy zapiszemy dokument rodzica, zapisana zostanie również aktualizowana ścieżka.

W celu zilustrowania reguł wyszukiwania i ładowania odniesień w SOLIDWORKS, weźmy przykładowe złożenie:

  • Złożenie zostało ostatnio zapisane jako C:\Koncepcje\SW-00001.sldasm. Złożenie zostało przniesione do lokalizacji: do D:\Produkcja\2018\SW-00001.sldasm.
  • Pierwsza część w złożeniu została ostatnio zapisana jako C:\Projekty\SW-00002.sldprt. Nie przenieśliśmy części.
  • Druga część w złożeniu została ostatnio zapisana jako C:\Koncepcje\Prototypy\W1572\SW‑00003.sldprt. Brakuje tejże części z powodu jej usunięcia, zmiany nazwy lub innego błędu zarządzania plikiem.
  • Na liście Foldery okna dialogowego Opcje lokalizacji plików znajdują się dwie ścieżki: D:\aa\bb\ i E:\cc\dd\.

Po próbie uruchomienia przeniesionego złożenia z nowej lokalizacji tak będzie wyglądała procedura wyszukiwania odniesień:

3.1. Jeśli SW-00003.sldprt znajduje się w innym otwartym dokumencie (w pamięci RAM), SOLIDWORKS użyje tej wersji SW-00003.sldprt,

3.2. Przeszukiwane są lokalizacje określone w Dokumentach odniesienia – ten przypadek został już opisany w punkcie 1.,

3.3. SOLIDWORKS wyszukuje ścieżkę aktywnego dokumentu a następnie rekursywnie wyszukuje ścieżkę gdzie odniesiony dokument został ostatnio zapisany:

D:\Produkcja\2018\SW-00003.sldprt
D:\Produkcja\2018\W1572\SW-00003.sldprt
D:\Produkcja\2018\Prototypy\W1572\SW-00003.sldprt
D:\Produkcja\2018\Koncepcje\Prototypy\W1572\SW-00003.sldprt
D:\Produkcja\W1572\SW-00003.sldprt
D:\Produkcja\Prototypy\W1572\SW-00003.sldprt
D:\Produkcja\Koncepcje\Prototypy\W1572\SW-00003.sldprt
D:\W1572\SW-00003.sldprt
D:\Prototypy\W1572\SW-00003.sldprt
D:\Koncepcje\Prototypy\W1572\SW-00003.sldprt,

3.4. Wyszukuje ścieżkę gdzie ostatnio otworzyliśmy dokument, a następnie rekursywnie wyszukuje ścieżkę gdzie odniesiony dokument został ostatnio zapisany – w większości przypadków taka sama procedura co w punkcie 3.3 (Ścieżka aktywnego dokumentu jest ścieżką z Eksploratora Windows, a ścieżka, gdzie ostatnio został otwarty dokument, jest ścieżką z Plik > Otwórz),

3.5. Wyszukuje ścieżkę gdzie oprogramowanie ostatnio znalazło odniesiony dokument:
C:\Projekty\SW-00003.sldprt – Jest to lokalizacja SW-00002.sldprt,

3.6. Wyszukuje pełną ścieżkę gdzie dokument został ostatnio zapisany bez oznaczenia dysku:
Koncepcje\Prototypy\W1572\SW-00003.sldprt,

3.7. Wyszukuje pełną ścieżkę gdzie dokument został ostatnio zapisany z oznaczeniem oryginalnego dysku:
C:\Koncepcje\Prototypy\W1572\SW-00003.sldprt,

3.8. Pozwala na samodzielne przeglądanie w poszukiwaniu dokumentu.

Podsumowanie

System SOLIDWORKS PDM umożliwia nam zarządzanie referencjami: możemy w łatwy sposób aktualizować odniesienia między plikami czy tworzyć odniesienia niestandardowe. Warto przy tym znać sposób, w jaki system SOLIDWORKS wyszukuje dokumenty odniesienia i czym różnią się odniesienia w systemie CAD od odniesień w systemie PDM.

Referencje w systemie SOLIDWORKS PDM pozwalają usprawnić i przyspieszyć naszą pracę. Mając na uwadze kilka podstawowych narzędzi i metod możemy znacznie uporządkować dokumentację produkcyjną.

Należy jednak zawsze pamiętać, aby po modyfikacjach plików CAD, z poziomu sytemu PDM, takich jak: kopiowanie struktury plików, przenoszenie plików lub zmiana ich nazwy – przeprowadzać przebudowę dokumentów z poziomu SOLIDWORKS celem prawidłowej aktualizacji danych bezpośrednio zapisanych w częściach, złożeniach i rysunkach. Pominięcie tych działań może negatywnie wpłynąć na komfort pracy w programie.

 

Zobacz też nasz WEBINAR na temat SOLIDWORKS PDM: