Płaszczyzny NC we frezowaniu | SOLIDWORKS CAM

HomeRozwiązania

Płaszczyzny NC we frezowaniu | SOLIDWORKS CAM

Zakładka Płaszczyzny NC

Umożliwia zmianę parametrów dojazdów szybkich oraz roboczych bezpośrednio do obrabianego materiału. Możemy tu również określić parametry kompensacji CNC czy środka ścieżki oraz sposoby wejścia narzędzia w materiał.

UWAGA! Zakładka jest aktywna tylko w przypadku operacji frezowania do 3 osi.

Poniżej znajdziesz dokładny opis parametrów i ustawień, które się w niej znajdują.

Pola grupowe i parametry zakładki Płaszczyzny NC

Płaszczyzna ruchu szybkiego

Jest to lokalizacja Z, z niej wykonywane są wszystkie szybkie ruchy w płaszczyznach XY. Pozycja ta jest również wysokością, do której narzędzie powraca po zakończonej operacji. Podana tutaj wartość odległości powinna uwzględniać wszelkie elementy wystające poza obrys materiału, jak np. zaciski czy klamry.

Płaszczyzna ruchu szybkiego, może być ustawiona w odniesieniu do czterech różnych głębokości dostępnych z rozwijanej listy. Dostępne są następujące opcje:

1.Wierzch własności – określa płaszczyznę Z jako przyrostową odległość nad górną częścią elementu.

2. Początek układu ustawienia – określa płaszczyznę Z jako przyrostową odległość powyżej początku ustawienia frezowania części.

3.Płaszczyzna odsunięcia – określa płaszczyznę Z jako przyrostową odległość powyżej płaszczyzny odjazdu dla operacji 2 osiowych lub powierzchnię odjazdu uwzględnioną w parametrze na karcie wejścia dla operacji 3 osiowych.

4.Wierzch półfabrykatu – określa płaszczyznę Z jako przyrostową odległość powyżej półfabrykatu.

Określenie płaszczyzny Z, można wykonać dla każdej operacji lub zrobić to globalnie. Umożliwia to pole wyboru Użyj definicję ustawienia.

Płaszczyzna odsunięcia

To parametr, który określa położenie Z, do którego narzędzie porusza się z dużą szybkością. Jest to również wysokość Z podczas szybkich ruchów, pozwala przejść z jednej operacji do kolejnej przy użyciu tego samego narzędzia. Możemy go ustawić w odniesieniu do pięciu różnych głębokości dostępnych z rozwijanej listy.

Trzy przedstawione poniżej, zostały już omówione.

  1. Wierzch własności
  2. Początek układu współrzędnych
  3. Wierzch półfabrykatu

Pozostałe możliwości to Poprzednia Głębokość obróbki oraz Zebranie.

  1. Poprzednia Głębokość obróbki – określa płaszczyznę Z jako przyrostową odległość liczoną od poprzedniej głębokości skrawania.
  2. Zebranie – dla operacji frezowania zgrubnego i frezowania konturowego CAMWorks automatycznie oblicza minimalną bezpieczną pozycję wycofania Z, pomiędzy każdym poziomem obróbki w obrębie operacji. W obliczeniach uwzględniana jest tylko geometria elementu i geometria obszaru pomijania.

Płaszczyzna posuwu

Ta opcja umożliwia ustawienie płaszczyzny posuwu Z względem:

1. Poprzedniej Głębokości obróbki ( ruch szybki odbywa się do powierzchni odsunięcia),

2. Bieżącej obrabianej głębokości (ruch szybki odbywa się do pozycji skrawania z uwzględnieniem korekcji odległości).

Wycofanie pomiędzy własnościami

Za pomocą tego parametru zaznaczając opcję Użyj płaszczyzny zbierania, możemy określić wielkość wycofania między elementami o zadaną odległość. Opcja umożliwia określenie położenia wycofania i przejazdu szybkiego między elementami przydatne podczas obróbki wielu elementów za pomocą frezowania zgrubnego lub frezowania konturowego.

Uwaga! Parametr nie jest dostępny dla operacji obróbki zgrubnej z wzorem VoluMill.

Płaszczyzna ruchu szybkiego (G98) / Płaszczyzna odsunięcia (G99)

W przypadku operacji jednopunktowych opcje te pozwalają określić, czy narzędzie wycofa się do płaszczyzny szybkiej czy do płaszczyzny odsunięcia.

Parametry wykończenia CNC

Parametry dotyczą ustawienia wykończenia CNC z brakiem lub załączoną kompensacją. Zaznaczenie odpowiedniej opcji ma wpływ na wyjście kodu NC. Brak oznacza, że kompensacja freza nie jest włączona w programie NC.

Parametr sposobu przejścia narzędzia (środek ścieżki)

Opcja ta pozwala wybrać, czy środek narzędzia ma być wyprowadzany na geometrię wejścia czy jest odsunięty od geometrii elementu. Z kompensacją, ścieżka narzędzia jest przesunięta o promień narzędzia. Poszczególne operacje przedstawione są również graficznie po kliknięciu na konkretną opcję. Parametr dostępny jest od wersji CAMWorks 2022 oraz SOLIDWORKS CAM 2022.