Cykliczne odniesienia plików SOLIDWORKS w PDM

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Cykliczne odniesienia plików SOLIDWORKS w PDM

Niniejszy artykuł omawia tzw. cykliczne odniesienia pomiędzy plikami SOLIDWORKS. W dużym skrócie, wyjaśnia co to są cykliczne odniesienia, jak powstają i co powodują.

Czym są odniesienia cykliczne i jak PDM informuje o ich powstaniu?

Odniesienie cykliczne jest zapętleniem odniesień pomiędzy komponentami tzn. występuje w sytuacji, gdy komponent jest swoją częścią składową, zawiera się sam w sobie.

Tworzy się wtedy niekończąca się pętla odniesień. Zmiana podzłożenia A powoduje zmianę podzłożenia B i głównego złożenia A, które jest również podzłożeniem, więc uległo zmianie, a to znowu spowoduje zmianę podzłożenia B itd.

SOLIDWORKS PDM może zapobiegać powstawaniu takich sytuacji. System informuje o tym, że tworzone jest cykliczne odniesienie. Wówczas przy próbie zaewidencjonowania plików w PDM otrzymamy komunikat informujący o wystąpieniu cyklicznych odniesień, co zablokuje możliwość zaewidencjonowania do czasu usunięcia takiego odniesienia.

Na powyższym przykładzie widać informację iż złożenie SW-00674 posiada cykliczne odniesienie, czyli występuje gdzieś niżej w strukturze, jednak brakuje informacji o tym, gdzie dokładnie. W tym przypadku znajdują się 2 podzłożenia, także cykliczna referencja dotyczy któregoś z nich, natomiast namierzenie cyklicznego odniesienia w bardzo dużej strukturze może być już problematyczne.

W tym celu został stworzony dodatek do PDMa, który pozwala znaleźć lokalizacje cyklicznego odniesienia.

Jak może powstać cykliczne odniesienie?

Posłużmy się poniższym przykładem tj. projektem dwóch szafek umieszczonych we fragmencie pomieszczenia (kuchni). Złożenie główne składa się obecnie z dwóch komponentów – części reprezentującej ściany oraz złożenia szafki zamkniętej.

Następnie użytkownik zajmuje się konstrukcją szafki otwartej.

W celu dopasowania modyfikacji szafki do już istniejących elementów (ścian i szafki zamkniętej) użytkownik postanawia wykonać to w taki sposób, iż umieszcza w złożeniu szafki otwartej główne złożenie.

Następnie użytkownik dokonuje modyfikacji szafki i finalnie wygasza wstawione złożenie „Kuchnia”.

Dalej szafka zostaje wstawiona do złożenia głównego, w efekcie czego zostało utworzone odniesienie cykliczne.

W takiej sytuacji użytkownik ma zablokowaną (co też zależy od ustawień po stronie PDMa) możliwość zaewidencjonowania złożenia głównego. Aby naprawić tę sytuację i umożliwić zaewidencjonowanie złożenia, należy usunąć cykliczne odniesienie, np. poprzez usunięcie złożenia SW-00674 ze złożenia SW‑00681.

Powodem, dla którego sam SOLIDWORKS pozwala na wstawienie złożenia SW-00681 („Szafka otwarta”) do złożenia SW‑00674 („Kuchnia”) jest to, że w złożeniu SW-00681 („Szafka otwarta”), złożenie SW‑00674 („Kuchnia”) jest wygaszone. Gdyby złożenie nie było wygaszone, już na etapie wstawiania elementu dostalibyśmy komunikat o tworzeniu odniesienia cyklicznego (co skutkowałoby zablokowaniem wstawiania złożenia SW-0681 („Szafka otwarta”) do złożenia SW‑00674 („Kuchnia”).

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami: pomoc@solidexpert.com.