Aktualizacja dodatków SOLIDWORKS PDM do nowej wersji

Aktualizacja dodatków SOLIDWORKS PDM do nowej wersji

Czym są dodatki do SOLIDWORKS PDM?

Dodatki w systemie SOLIDWORKS PDM Professional umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności systemu. Mogą to być automatyczne konwersje plików do innych formatów (np. automatyczna konwersja rysunków SOLIDWORSK do PDF), tworzenie makr PDM – dispatch. Dodatki mogą też zostać wykorzystane do tworzenia innych niestandardowych rozwiązań programistycznych dostosowanych do potrzeb Klientów.

Aktualizacja dodatków

Dodatki nie są aktualizowane automatycznie w czasie aktualizacji środowiska SOLIDWORKS PDM do nowszej wersji – należy taką aktualizację wykonać ręcznie. Brak automatycznej aktualizacji dodatków jest zamierzony – ma on zapobiec nadpisaniu dostosowań dodatków w naszym środowisku. Niemniej jednak, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, wymagana jest aktualizacja dodatków.

Dodatek SWTaskAddIn

Poniżej przestawię jak krok po kroku zaktualizować dodatek odpowiedzialny za zadania konwersji i drukowania. Aktualizacji należy dokonać logując się do narzędzia administracyjnego PDM na konto użytkownika posiadającego uprawnienie „Może administrować dodatkami”.

Weryfikacja obecnie zainstalowanej wersji dodatku

Korzystając z narzędzia administracyjnego należy rozwinąć „Dodatki”, następnie dwukrotnie kliknąć na dodatek SWTaskAddIn:

W tym przypadku zainstalowana wersja dodatku to „2018010065”. Oznacza to, że dodatek pochodzi z wersji PDM 2018 SP1.

Weryfikacja obecnej wersji SOLIDWORKS PDM

Następnie musimy ustalić obecnie zainstalowaną wersję SOLIDWORKS PDM. W tym celu należy przejść do okna informacji narzędzia administracyjnego:

WAŻNE! Od wersji 2017 PDM dopuszcza niedopasowanie wersji Service Pack pomiędzy Klientami (użytkownikami końcowymi), a serwerem. Aktualizacji dodatków dokonujemy z dowolnego komputera, na którym zainstalowany jest klient PDM – należy zwrócić uwagę na możliwą różnicę w wersjach.

Wyszukanie dodatków

Kolejnym krokiem jest wyszukanie i otworzenie nowej wersji dodatków. Z poziomu narzędzia administracji należy przejść do zakładki Plik > Otwórz, następnie przejść do folderu Default Data w lokalizacji instalacji PDM (domyślnie: “C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\Default Data”. Z powyższego folderu wybieramy któryś z trzech plików: “Convert_gb.cex”, “DesignChecker_gb.cex” lub “Print_gb.cex”(każdy z tych plików eksportu zawiera dodatek SWTaskAddin) i klikamy Otwórz:

Podmiana dodatku

Następnym krokiem jest podmiana dodatku. Wykonujemy ją poprzez przeciągnięcie (drag&drop) dodatku SWTaskAddIn i upuszczenie w strukturze przechowalni (po lewej stronie narzędzia administracji PDM). Pojawi się komunikat informujący nas o nadpisaniu dodatku:

Restart narzędzia administracji PDM

Po wykonanych działaniach zalecamy jeszcze uruchomić narzędzie administracji PDM ponownie.

Aktualizacja zadań

Po aktualizacji dodatku SWTaskAddin, należy jeszcze zaktualizować skrypty zadań wykorzystywanych w naszym środowisku. Należy w tym celu zalogować się do narzędzia administracji PDM na konto użytkownika z uprawnieniem administracyjnym: „Może aktualizować ustawienia zadania”. W przypadku zadania konwersji do PDF aktualizacja będzie wyglądać następująco:

Uruchomienie właściwości zadania konwersji

Należy rozwinąć węzeł Zadania, dwuklikiem wybrać zadanie Konwersja do PDF, by uruchomić jego właściwości. Z listy wybrać pozycję Szczegóły pliku wyjściowego następnie kliknąć: Zaawansowane opcje skryptu:

Kopia zapasowa skryptu

Jeśli zadanie korzysta ze zmodyfikowanego wcześniej skryptu – należy koniecznie wykonać kopię zapasową skryptu. Można po prostu skopiować skrypt i zapisać w pliku tekstowym.

Aktualizacja skryptu

Aktualizacje skryptu do nowej wersji oprogramowania dokonujemy naciskając przycisk Resetuj. Pojawi się komunikat informujący o odrzuceniu wcześniejszych zmian w skrypcie – potwierdzamy nasz wybór:

Po powyższych działaniach zalecamy jeszcze restart SOLIDWORKS PDM (w tym celu należy prawym przyciskiem myszy nacisnąć na ikonę PDM w tray Windows i wybrać opcję Wyjdź) na hostach obsługujących zadania. To zapewni użycie przez hosty zadań zaktualizowanych dodatków.

KOMENTARZE