Widok lokalny przechowalni SOLIDWORKS PDM na stacji z wieloma użytkownikami

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Widok lokalny przechowalni SOLIDWORKS PDM na stacji z wieloma użytkownikami

W artykule SOLIDWORKS PDM – Tworzenie widoku lokalnego Marcin Muzyczka opisuje w jaki sposób prawidłowo utworzyć tzw. widok lokalny przechowalni PDM umożliwiający pracę w obrębie systemu SOLIDWOKRS PDM. Prezentowane są dwie metody tworzenia widoku lokalnego: z poziomu narzędzia administracyjnego oraz za pomocą narzędzia „Konfiguracja widoków”.

W niniejszym artykule, krótko opiszę możliwe do wyboru typy widoku lokalnego oraz to, kiedy powinniśmy z nich skorzystać. Do wyboru mamy dwa typy: współdzielony „Shared” (dostępny dla wszystkich użytkowników Windows) oraz prywatny „Private” (dostępny tylko dla jednego użytkownika Windows). To, jaki typ widoku lokalnego zostanie utworzony określamy na końcowym etapie jego tworzenia:

  • W przypadku wykorzystania narzędzia administracyjnego, typ widoku określamy odpowiadając na pytanie:

  • W przypadku wykorzystania narzędzia „Konfiguracja widoków”, typ widoku określamy w oknie wyboru lokalizacji widoku:

Poniżej zostały opisane różnice miedzy oboma typami oraz kiedy i dlaczego powinniśmy wybierać poszczególny z nich.

Niezależnie od wyboru typu widoku lokalnego, nigdy nie powinniśmy kopiować ustawień między komputerami, niezależnie czy korzysta z niego ten sam pracownik, czy nie. Jest to bardzo istotne, ponieważ podczas tworzenia widoku lokalnego system PDM tworzy unikatowy klucz po którym jasno rozróżnia poszczególne widoki od siebie. Jeśli skopiujemy ustawienia widoku z jednego komputera na drugi, dojdzie do sytuacji, że dwa widoki lokalne będą posiadały ten sam klucz. Takie działanie może powodować istotne problemy podczas pracy w systemie PDM.

Współdzielony „Shared” widok lokalny – dostępny dla wszystkich użytkowników Windows

W przypadku, gdy dany pracownik jest jedynym użytkownikiem stacji roboczej na której tworzymy dostęp do systemu PDM, widok lokalny przechowalni PDM może zostać bezpiecznie utworzony jako współdzielony, czyli taki do którego mamy dostęp z każdego konta systemu Windows.

W takim wypadku należy wskazać, aby widok był dostępny „Dla wszystkich użytkowników na tym komputerze”:

Ponieważ informacje o tak utworzonym widoku muszą zostać zapisane w rejestrze systemowym (nie tylko w rejestrze użytkownika) to wymagane jest, aby widok utworzony został z wykorzystaniem uprawnień administracyjnych.

Do tak utworzonego widoku lokalnego będzie można zalogować się dowolnego użytkownika PDM z poziomu dowolnego konta użytkownika Windows.

Prywatny „Private” widok lokalny – dostępny tylko dla jednego użytkownika Windows

W przypadku, gdy ta sama stacja robocza jest wykorzystywana przez wielu użytkowników Windows, zdecydowanie zaleca się, aby widok lokalny przechowalni PDM utworzony został oddzielnie dla każdego użytkownika systemu. Wiąże się to też z tym, że widoki lokalne muszą zostać utworzone w różnych lokalizacjach. W praktyce zaleca się, aby były tworzone w lokalizacji dostępnej tylko dla wskazanego użytkownika, np. w Moich Dokumentach.

Celem utworzenia widoku lokalnego, który jest dostępny tylko dla jednego użytkownika, podczas jego tworzenia należy wybrać typ „Tylko dla mnie”:

Taka konfiguracja spowoduje, że tylko i wyłącznie jeden użytkownik Windows będzie mógł się zalogować do systemu PDM z wykorzystaniem właśnie utworzonego widoku lokalnego.