Funkcja importowania i eksportowania technologii w CAMWorks

HomeWytwarzanie

Funkcja importowania i eksportowania technologii w CAMWorks

Ważnym aspektem oprogramowania CAM jest możliwość przechowywania przygotowanej technologii w celu ponownego użycia. Technologia przygotowana za pierwszym razem dla określonego typu materiału z użyciem odpowiednich narzędzi i zweryfikowana na fizycznej maszynie poprzez wykonanie rzeczywistej obróbki może być użyta w innym detalu bez konieczności ponownego dostosowywania parametrów. Częstym przypadkiem jest występowania na produkcji detali podobnych, różnych konfiguracji tego samego detalu lub częściowo obrabianych półfabrykatów. Oprogramowanie CAMWorks posiada kilka możliwości zapisywania przygotowanej technologii do Technologicznej Bazy Danych, tworzenia wielu technologii na jednym pliku w postaci konfiguracji CAM lub funkcję bezpośredniego przenoszenie technologii pomiędzy plikami.

W poniższym artykule zostanie przedstawiona funkcja importowania i eksportowania technologii CAM. Opracowana technologia obróbkowa może być eksportowana z pliku części lub złożenia, następnie importowana do innych plików części lub zespołów o podobnym kształcie. Funkcja eksportuje i importuje technologię w module frezowania i toczenia. Aby móc prawidłowo przenieść technologię musi zostać spełnionych kilka warunków, podzielonych na dwie kategorie: warunki projektowe i warunki technologiczne.

Warunki projektowe:

  1. Metodologia tworzenia modelu – należy zwrócić szczególną uwagę na proces modelowania części dla których może zaistnieć potrzeba przeniesienia technologii z wykorzystaniem funkcji import/eksport. Dobra praktyka zakłada zachowanie kolejności wykonywanych operacji modelowania elementu, a także stosowania takich samych funkcji modelowania np.: tworzenie otworów za pomocą kreatora otworów zamiast wycięć okręgów o takiej samej średnicy.
  2. Główny układ współrzędnych modelu – model powinien być w każdym przypadku tak samo zorientowany w przestrzeni, płaszczyzny podstawowe i główny układ współrzędnych powinny być umiejscowione w tym samym miejscu na modelu.
  3. Konfiguracja części jako półfabrykat – modelując część w oprogramowaniu SOLIDWORKS użytkownik ma możliwość utworzenia konfiguracji części. W programie CAMWorks, który jest w pełni asocjatywny z SOLIDWORKS, taka konfiguracja jest rozpoznawalna i możliwa do wykorzystania jako półfabrykat. O ile jest to możliwe z punktu technologicznego tego typu przygotówka jest najlepszym rodzajem półfabrykatu z perspektywy funkcji importowania/eksportowania technologii i poprawnego przeniesienia technologii.

Warunki technologiczne:

  1. Maszyna – typ obrabiarki dla pliku źródłowego i pliku do którego technologia jest importowana musi być ustawiony przed użyciem funkcji import/eksport i musi być taki sam np.: frezarka 3 osie,
  2. Menedżer półfabrykatu – analogiczna sytuacja dotyczy typu zdefiniowanego półfabrykatu, w obu plikach musi być taki sam rodzaj półfabrykatu np.: otaczający obiekt, wyciągnięty szkic, konfiguracja części, przy czym ten ostatni w wielu przypadkach okazuje się najlepszym rodzajem półfabrykatu.
  3. System współrzędnych – analogicznie jak w przypadku głównego układu współrzędnych SOLIDWORKS dla modelu, główny układ technologiczny (baza obróbkowa) musi być umiejscowiony i tak samo zorientowany dla obu detali. Użytkownik może korzystać z dostępnych metod wyboru układu i określać go na etapie tworzenia technologii lub utworzyć dodatkowy układ współrzędnych SOLIDWORKS na etapie projektowania i przypisać go jako główny układ technologiczny.
  4. Ustawienie frezowania/toczenia części – pierwsze ustawienie powinno być zgodne z główną osią przyjętego na wcześniejszym etapie układu współrzędnych. Użytkownik może utworzyć więcej ustawień zachowując kolejność zgodną między modelem źródłowym i docelowym, wówczas może zostać importowana technologia z wieloma ustawieniami frezowania/toczenia, zostało to opisane w akapicie Importowanie technologii.

Ważnym aspektem używania funkcji importowania/eksportowania technologii jest konieczność przeniesienia technologii z całego detalu. Nie ma możliwości wyeksportowania technologii częściowej lub dla wybranych operacji obróbkowych powiązanych z własnościami modelu źródłowego.

Po poprawnym zdefiniowaniu technologii źródłowej można skorzystać z funkcji import/eksport technologii dostępnej z menu rozwijalnego CAMWorks na pasku głównym SOLIDWORKS w zakładce narzędzia.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Uruchamiane jest okno dialogowe Import/Eksport CAMWorks.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Okno podzielone jest na osobne przyciski funkcyjne dla eksportowania i importowania technologii.

Eksportowanie technologii– po uruchomieniu przycisku Eksportuj… wszystkie dane technologiczne zawarte w pliku źródłowym dotyczące utworzonych operacji obróbkowych i zastosowanych parametrów zostaną wyeksportowane do nowego pliku z rozszerzeniem *.prtcam- dla pojedynczych części lub *.asmcam- dla zespołów wieloelementowych.

Importowanie technologii – po uruchomieniu przycisku Importuj… możliwe jest zaimportowanie technologii z plików utworzonych przy pomocy funkcji Eksportuj… oznaczonych rozszerzeniem *.prtcam i *.asmcam. Dodatkowo użytkownik może zdefiniować czy importowana technologia ma nadpisać operacje obróbkowe które są aktualnie w pliku lub czy ma zostać scalona z aktualną technologią w pliku. Zaznaczając dodatkowo opcję Scal ustawienia, program dokona połączenia wielu ustawień frezowania/toczenia jakie mogły być utworzone w pliku źródłowym z ustawieniami frezowania/toczenia jakie są już w pliku docelowym, zgodnie z przyjętymi wektorami normalnymi dla tych ustawień.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Technologię utworzoną dla plików części można importować do plików części, a następnie do plików złożeń w którym dany detal został użyty. Technologia eksportowana ze złożenia, może być użyta tylko w pliku zespołu wieloelementowego.

Po zaimportowaniu technologii obróbkowej, konieczne jest przebudowanie operacji. W niektórych przypadkach wynikających z niepoprawnie rozpoznanych własności obróbkowych może pojawić się potrzeba powiązania operacji obróbkowej z własnością. Odbywa się to przy pomocy procesu CAMWorks Rebuild lub w Drzewie własności CAMWorks. W obu przypadkach użytkownik wskazuje własność do powiązania z nowymi operacjami.

Przykład eksportu technologii frezowania z określonymi parametrami obróbkowymi. Do porównania została zaznaczona pierwsza operacja obróbkowa zgrubna dla własności zaokrąglonej kieszeni.

Import zapisanej technologii do nowego detalu o podobnych własnościach obróbkowych. W efekcie zostały prawidłowo rozpoznane własności, utworzone operacje obróbkowe, przeniesione parametry skrawania dla tych operacji i poprawnie przypisane narzędzia. Należy zwrócić uwagę na wskazaną operację zgrubną i inne wymiary geometryczne dla kieszeni zaokrąglonej. Program dostosował ścieżki narzędzia zgodnie z założeniami jakie znajdowały się w operacji źródłowej uwzględniając zmienione wymiary geometryczne własności.

Cały proces przykładowego zastosowania funkcji importowania/eksportowania technologii w oprogramowaniu CAMWorks został przedstawiony na poniższym filmie.