DraftSight – Narzędzia warstw

HomeRozwiązania

DraftSight – Narzędzia warstw

Warstwy stanowią podstawę projektowania w DraftSight – sprawiają, że można łatwo zarządzać obiektami i ich właściwościami, kontrolować wyświetlanie poszczególnych elementów, grupować obiekty tematycznie lub ustalać określone cechy na wydruku (oraz to, czy obiekty z danej warstwy w ogóle mają się na nim znaleźć).

O ile olbrzymia większość użytkowników korzysta z podstawowych udogodnień, jakie płyną z rysowania na warstwach, to wiele ich możliwości pozostaje całkowicie nieznanych. Najczęściej ograniczamy się więc do otworzenia Menedżera Warstw (polecenie LAYER), określenia właściwości oraz wybierania w trakcie rysowania warstwy aktywnej. A tym samym większość bardzo użytecznych narzędzi dotyczących obsługi warstw pozostaje niewykorzystana.

Narzędzia modyfikujące właściwości warstw

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że po otworzeniu rysunku nie był on widoczny w całości i musiałeś pokazać lub odmrozić warstwy? Może w rysunku, który miał być edytowany, warstwy były zabezpieczone przed modyfikacjami? W praktyce edycja podobnych sytuacji wymaga dużej liczby kliknięć..

Aby użytkownik nie musiał wykonywać tych niepotrzebnych czynności, przygotowano zestaw narzędzi, który szybko zmieni właściwości wybranych warstw:

  • Pokaż wszystkie warstwy / Ukryj warstwę (SHOWLAYERS / HIDELAYER)

Pozwala na przywołanie wszystkich warstw w rysunku za pomocą jednego kliknięcia. Opcja ukrywania wymaga wskazania elementu – ukryta zostanie warstwa, na której się on znajduje.

  • Odblokuj wszystkie warstwy / Zamroź warstwę (THAWLAYERS / FREEZELAYER)

Analogicznie jak ukrywanie działa mrożenie i odmrażanie warstw (efekt wizualny jest dokładnie taki sam).

  • Otwórz warstwę / Zamknij warstwę (UNLOCKLAYER / LOCKLAYER)

Pozwala na zamknięcie do edycji lub otwarcie do edycji warstwy na podstawie wskazania obiektu na niej się znajdującego. Charakterystyczne jest, że dla warstw zablokowanych pojawia się symbol kłódki.

  • Izolowanie warstwy / Zakończenie izolowania (ISOLATELAYER / UNISOLATELAYER).

Działa podobnie do pokazywania i ukrywania warstw, z tą różnicą, że przy operacji izolowania warstwy wskazywana jest ta, która ma zostać widoczna – ukrywane są wszystkie pozostałe.

Przeglądanie warstw

Jednym z ciekawszych narzędzi jest Podgląd warstwy, czyli polecenie LAYERPREVIEW. Rysunki mogą zawierać dziesiątki warstw, wobec czego problemem może być odnalezienie tej właściwej, na którą wstawiony ma być blok lub skopiowany element z innego rysunku. LAYERPREVIEW zapewni szybką orientację w układzie warstw na rysunku.

Po uruchomieniu polecenia wystarczy w oknie podglądu wskazać nazwę warstwy, aby wyświetlić jej zawartość. Przy domyślnych ustawieniach (zaznaczonej opcji Przywróć stan warstw przy wyjściu) po zamknięciu okna przywracany jest poprzedni widok.

Stany warstw

Innym potężnym, a często pomijanym narzędziem są stany warstw. Polecenie LAYERSTATE pozwala na zapisywanie i przywracanie poszczególnych konfiguracji warstw. Informacje o stanach warstw zapisywane są w rysunku.

Aby zdefiniować stany warstw można również wywołać tę funkcję z pozycji menadżera warstw (prawy górny róg). Menedżer stanów warstw pozwala określić właściwości, jakie mają być zapisywane i przywracane (najlepiej jest zostawić wartości domyślne – wszystkie opcje zaznaczone) i kliknąć przycisk Dodaj.

Po dodaniu i nazwaniu stanu należy określić konfigurację warstw, jaka ma być zapamiętana pod określoną nazwą. W tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj. Okno będzie przypominało Menedżer warstw, z tą różnicą, że niedostępne będą opcje tworzenia i usuwania kolejnych elementów. Stany warstw najczęściej wykorzystywane są do określania i łatwego przełączania stanów widoczności; możliwe jest jednak przypisywanie nawet konkretnych właściwości – koloru, rodzaju i szerokości linii.

Wywołanie gotowych stanów warstw jest proste i bardzo szybkie – wystarczy wybrać nazwę odpowiedniej konfiguracji na liście na pasku Warstwy (choć można to oczywiście wykonać z poziomu okna dialogowego wybierając opcję Aktywuj).

Usuwanie warstw

Wśród narzędzi warstw jest jeszcze jedno, które zasługuje na szczególną uwagę – narzędzie Usuwanie warstwy, czyli polecenie DELETELAYER. W niektórych sytuacjach potrafi bardzo pomóc w „czyszczeniu” rysunku, jednak stosowane nieumiejętnie lub bez pełnej wiedzy na temat skutków jego działania, może przynieść więcej szkód niż korzyści.

Samo usunięcie nieużywanej warstwy (niezawierającej żadnych obiektów lub odniesień) można wykonać bez problemów poleceniami LAYER oraz CLEAN. Standardowo warstwa zawierająca jakiekolwiek elementy będzie blokowana przed usunięciem.

Komenda DELETELAYER wymusi usunięcie warstwy nawet, jeśli zawiera ona obiekty – kasowana jest wówczas z całą zawartością. Może jednak zdarzyć się, że po użyciu tego polecenia z rysunku znikną bloki wstawione na innych, pozornie niepowiązanych w żaden sposób warstwach. Stanie się tak, gdy źródło bloku utworzone jest na usuwanej warstwie (elementy źródłowe były umieszczone na niej w momencie tworzenia bloku). Po wstawieniu bloku geometria jest pobierana ze źródła, które może zostać usunięte za pomocą DELETELAYER – po usunięciu źródła bloku znikną też wszystkie jego wystąpienia.

Jedynym ograniczeniem polecenia jest brak możliwości usunięcia warstwy aktywnej.