CAMWorks – Obróbka niesymetrycznych elementów z zastosowaniem dedykowanych zamocowań

HomeWytwarzanie

CAMWorks – Obróbka niesymetrycznych elementów z zastosowaniem dedykowanych zamocowań

W oprogramowaniu CAMWorks użytkownicy mają możliwość programowania technologii obróbki na centra frezarskie, tokarskie, a także frezo-tokarskie. W przypadku konieczności wykonania obróbki zgrubnej i wykańczającej na elementach prefabrykowanych o niesymetrycznych kształtach, wymagających dedykowanych zamocowań dotychczas użytkownik miał możliwość przygotowania technologii obróbki na plikach złożenia SOLIDWORKS wyłącznie w module dedykowanym do obróbki frezarskiej. Na potrzeby programowania obróbki takich elementów na centra tokarskie i frezo-tokarskie oprogramowanie CAMWorks zostało wyposażone w możliwość programowania technologii na złożeniach, w których oprócz elementu obrabianego istnieje możliwość zdefiniowania dedykowanych zamocowań.

Rysunek 1. Interfejs programu SOLIDWORKS

Procedura definiowania zamocowania w pliku złożenia wieloelementowego w module tokarskim CAMWorks

1. Pierwszym etapem jest utworzenie pliku złożenia w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Po utworzeniu złożenia zawierającego elementy do obróbki, wraz z dedykowanymi elementami służącymi do zamocowania należy przejść na zakładkę Drzewa Operacji CAMWorks w celu określenia poszczególnych elementów złożenia jako zamocowania i elementów do obróbki.

2. W kolejnym kroku należy przejść do edycji Maszyny i zdefiniować na zakładce „Uchwyt/zacisk” odpowiednie elementy zamocowania z utworzonego złożenia.

3. Na zakładce „Uchwyt/zacisk” w obszarze Informacje o wrzecionie głównym, w polu „Kształt” po rozwinięciu listy pojawia się nowa pozycja do wyboru „Część/zespół”

Rysunek 2. Edycja parametrów Maszyny w Drzewie operacji CAMWorks, zakładka Uchwyt/zacisk, wybór rodzaju zamocowania

4. Po prawej stronie pola wyboru znajduje się przycisk umożliwiający zdefiniowanie elementów mocujących.

Rysunek 3. Edycja parametrów Maszyny w Drzewie operacji CAMWorks, zakładka Uchwyt/zacisk, Część/zespół

5. W okienku „Wyboru komponentu uchwytu/zacisku” użytkownik ma możliwość w pierwszej kolejności określenia czy elementami mocującymi będą pliki z bieżącego złożenia lub z innego złożenia zewnętrznego. W rubryce nazwa pliku podana jest ścieżka do lokalizacji, w której znajdują się aktualne złożenie, lub w przypadku złożenia zewnętrznego należy wskazać lokalizację plików. W rubryce „Układ współrzędnych” należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni układ współrzędnych względem, którego modele elementów mocowania zostaną zorientowane. Do wyboru są układy: wrzeciona głównego, układ Origin SW lub dowolny układ użytkownika.

Elementy złożenia zostały umieszczone w oknie „Parts” z możliwością podglądu elementów po zaznaczeniu znacznika wyboru.

Rysunek 4. Okno wyboru komponentów Uchwyt/zacisk

6. Po poprawnym zdefiniowaniu elementów mocujących w następnym kroku należy – również w oparciu o aktualne złożenie – zdefiniować półfabrykat jako plik części.

Rysunek 5. Okno wyboru półfabrykatu jako Pliku Części z aktualnego złożenia

7. Po zdefiniowaniu podstawowych parametrów należy utworzyć technologię obróbki elementu docelowego z wykorzystaniem automatycznego rozpoznawania własności i operacji, lub utworzyć własności i operacje ręcznie.

8. Mając przygotowaną technologię obróbki, należy przeprowadzić symulację z wykorzystaniem wbudowanego symulatora bryłowego. Zdefiniowane elementy zamocowania są widoczne w trakcie symulacji CAMWorks.

Rysunek 6. Okno symulacji bryłowej CAMWorks

9. Użytkownicy posiadający moduł symulacji maszynowej w postaci oprogramowania Eureka Virtual Machining i dedykowanego symulatora obrabiarki, mają możliwość weryfikacji G-kodu przetworzonego przez postprocesor w środowisku maszyny.

Rysunek 7. Okno przetwarzania technologii przez postprocesor w CAMWorks, uruchomienie symulacji maszynowej w oprogramowaniu Eureka Virtual Machining

10. Symulacja maszynowa zawiera automatycznie przesłane podstawowe ustawienia i niezbędne elementy z oprogramowania CAMWorks takie jak: złożenie dedykowanego zamocowania, układ współrzędnych, półfabrykat, docelowy element obrabiany, a także w pełni zdefiniowany magazyn narzędzi i wygenerowany z postprocesora G-kod.

Rysunek 8. Okno symulacji maszynowej Eureka Virtual Machining

Rysunek 9. Okno symulacji maszynowej Eureka Virtual Machining. Złożenie dedykowanego zamocowania

Obraz zawierający tekst, sprzęt elektroniczny, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 10. Okno symulacji maszynowej Eureka Virtual Machining. Obróbka złożenia

Obraz zawierający tekst, sprzęt elektroniczny, wewnątrz, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 11. Okno symulacji maszynowej Eureka Virtual Machining. Złożenie po zrealizowanej obróbce

Rysunek 12. Okno symulacji maszynowej Eureka Virtual Machining. Porównanie obrobionego półfabrykatu z elementem docelowym