Dodatek Wczytaj współrzędne – generacja punktów gięcia dla rurociągów

HomeRozwiązaniaOprogramowanie SOLIDEXPERT

Dodatek Wczytaj współrzędne – generacja punktów gięcia dla rurociągów

Rozwiązanie autorskie Wczytaj współrzędne to narzędzie pozwalające szybko wygenerować tablice punktów XYZ kolejnych punktów odniesienia, a także nanieść punkty w charakterystycznych miejscach szkicu trasy rurociągu z rur grubościennych. Dzięki tej funkcjonalności rozszerza możliwości SOLIDWORKS’a, w którym tabele zgięć rur można eksportować tylko z instalacji rur cienkościennych.

W najnowszej wersji program umożliwia także przygotowanie danych dla maszyn CNC opisujących proces gięcia poszczególnych segmentów rurociągu. Ta funkcjonalność ma usprawnić proces produkcji giętych elementów rurowych na maszynach CNC.

Trasa rurociągu oparta na szkicu 3D jest dzielona na segmenty, na które nanoszone są następujące punkty: punkt początkowy, punkty przecięcia prostych odcinków rurociągu między łukami oraz punkt końcowy. Początek i koniec każdego segmentu to punkty charakterystyczne dla danej trasy: początek, koniec, zawór, kołnierz. Dla każdego segmentu zostanie wygenerowany plik tekstowy zawierający współrzędne punktów gięcia oraz promienie łuków. Punkt początkowy każdego segmentu jest punktem zerowym, każdy następny punkt zawiera współrzędne odniesione do tego punktu.

Rys. 1 Przykładowy plik z punktami segmentu. Kolejne kolumny to współrzędne XYZ oraz promień gięcia.

Praca z programem

W celu generacji punktów należy zaznaczyć szkic trasy w SOLIDWORKS, uruchomić aplikację „Wczytaj współrzędne”, przejść do zakładki „Szkic 3D/2D”, po czym wybrać „Nanieś geometrię” przy zaznaczonej opcji „Wprowadzanie punktów na podstawie: Odcinków”.

Rys. 2 Obsługa programu – kolejne kroki.

Wygenerowane punkty pojawią się w drzewie SOLIDWORKS, a pliki zawierające współrzędne punktów odpowiednich segmentów w folderze, z którego otwarty został dokument SOLIDWORKS.

Folder plików zostanie automatycznie otwarty w eksploratorze Windows.

Separatory współrzędnych oraz dziesiętne można wybrać w zakładce „Ustawienia” tak, aby były one odpowiednie dla maszyn CNC. Ustawienia zostaną zapamiętane.

Rys. 3 Efekt końcowy – naniesione punkty oraz wygenerowane pliki.

Pozostałe funkcje programu

Pierwsza zakładka programu „Punkty odniesienia” umożliwia wczytanie istniejących już punktów geometrii odniesienia i umieszczenie ich w tabelce na rysunku danej części/złożenia.
Aby wczytać punkty należy skorzystać z przycisku „Wczytaj”. Zostanie otwarty rysunek i umieszczona na nim tabelka z punktami. Przy wczytywaniu istnieje możliwość utworzenie arkusza Excel z punktami oraz zamianę wierszy z kolumnami na tym arkuszu.

Do utworzenia tabelki z punktami na rysunku służy przycisk „Zapisz”. Plik rysunku musi mieć taką samą nazwę jak plik części lub złożenia.

Rys. 4 Punkty odniesienia wstawione do tabeli na rysunku oraz do arkusza Excel.

Kolejna zakładka „Promienie” nanosi punkty w środku okręgów, których częściami są odpowiednie łuki trasy.

Rys. 5 Naniesione punkty promieni.

„Wczytaj współrzędne” to narzędzie wspomagające pracę z rurociągami. W prosty sposób wygeneruje charakterystyczne punkty trasy, naniesie je na rysunek, rozpozna segmenty gięte i stworzy pliki dla maszyn CNC. „Wczytaj współrzędne” przyspieszy i usprawni proces produkcji elementów giętych rurociągu, a także pomoże przy tworzeniu dokumentacji technicznej.