SOLIDWORKS PDM – Duża i Mała Rewizja (ang. Major and Minor Revision) – zalety i zasadność wykorzystania

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Duża i Mała Rewizja (ang. Major and Minor Revision) – zalety i zasadność wykorzystania

Bardzo istotną składową, a wręcz nierozłączną częścią dobrze skonfigurowanego obiegu dokumentacji jest rewizja. W przedsiębiorstwach przyjmowana jest różna terminologia określająca rewizję – może to być również poprawka czy zmiana konstrukcyjna. Niezależnie jednak od zastosowanej nomenklatury, główne znaczenie jest takie samo.

Sama rewizja jest stosowana bardzo często podczas pracy z dokumentacją techniczną, dlatego jej przeznaczenie jest większości znane. Zdarzają się jednak przypadki, gdy obieg dokumentacji powinien umożliwić wprowadzenie kosmetycznych poprawek, które nie wpływają na proces wytworzenia detalu. Niezależnie jednak od istotności wprowadzonej zmiany, powinniśmy jasno odnotować na dokumentacji takie działanie. I tutaj rozwiązaniem może być rozdzielenie rewizji na małą (nie-produkcyjną czy kosmetyczną) oraz na dużą (produkcyjną – istotną, która ponosi za sobą szereg zmian).

Przyjęcie sposobu oznaczania rewizji

Chcąc wdrożyć w obiegu dokumentacji dwie rewizje warto na początku zastanowić się nad sposobem ich oznaczania na dokumentacji, aby informacja ta była zarówno przejrzysta dla pracowników firmy jak i kontrahentów. Ponieważ są różne sposoby oznaczania rewizji, na potrzeby artykułu przyjmę, że Duża Rewizja jest oznaczana wielkimi literami (A, B, C…), gdzie litera „A” oznacza pierwsze wydanie produkcyjne (jest to pierwsza rewizja). Natomiast Małą Rewizję będę oznaczał liczbą dwucyfrową (00, 01, 02, 03…).

Na dokumentacji płaskiej, która również może być udostępniana kontrahentom, Duża i Mała Rewizja będzie rozdzielana kropką. Przykładowe oznaczenie „pełnej” rewizji to B.03.

Modernizacja obiegu dokumentacji do zastosowania dwóch rewizji

W omawianym przypadku, celem zastosowania Małej Rewizji jest umożliwienie wprowadzania kosmetycznych poprawek w dokumentacji, które nie są istotne z produkcyjnego punktu widzenia. Przykładem może być dodanie brakującego wymiaru lub poprawienie notatki czy literówki w opisie.

Zmodyfikowany obieg dokumentacji może wyglądać jak na poniższym obrazie. Ponieważ umożliwienie wprowadzenia kosmetycznej (małej) poprawki wymaga nadania praw do edycji pliku, wprowadzona zmiana powinna być sprawdzana przed powrotem do stanu zatwierdzonego. Natomiast, gdy wprowadzone modyfikacje okazują się istotne z produkcyjnego punktu widzenia, użytkownik będzie posiadał możliwość nadania Dużej Rewizji (produkcyjnej), gdzie plik przejdzie ponownie pełny obieg dokumentacji.

Zasadność i zalety wprowadzenia dwóch rewizji

Warto sobie uświadomić, że wprowadzenie nowej rewizji produkcyjnej zawsze ponosi za sobą szereg czynności. Nawet jeśli modyfikacja jest niewielka to wymaga aktualizacji i weryfikacji list materiałowych, kontroli technologii wykonania, np. weryfikacji i aktualizacji kodów NC, odnotowania tego faktu w systemach klasy ERP czy innych czynności w zależności od rewidowanego komponentu oraz sposobu pracy organizacji. Pod kątem zarządzania zasobami, czasem oraz budżetem, niezasadne jest wykonywanie wszystkich tych aktualizacji i weryfikacji, jeśli wprowadzona zmiana w żaden sposób nie wpływa na dotychczas opracowany proces produkcyjny.

Niemniej jednak, aby zapewnić sobie prawidłowo działający system do zarządzania dokumentacją oraz poprawnie prowadzić rejestr zmian, nawet najmniejsze modyfikacje pliku powinny być odnotowane w jego historii, a niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w dokumentacji zatwierdzonej. W takiej sytuacji, zastosowanie Małej Rewizji wydaje się bardzo dobrym i skutecznym rozwiązaniem zarówno na wyraźne odnotowanie zmiany jak i skuteczne poinformowanie współpracowników o wprowadzeniu poprawki.

Alternatywne wykorzystanie dwóch rewizji

Innym wykorzystaniem Dużej i Małej Rewizji jest wyszczególnienie rewizji wewnętrznej i rewizji zewnętrznej. Może to mieć zastosowanie w sytuacji, gdy przed „produkcyjnym” zatwierdzeniem projektu wymagana jest zewnętrzna weryfikacja, np. przez Klienta. Tym sposobem skutecznie raportujemy prace działu konstrukcyjnego oraz ułatwiamy zachowanie sekwencyjności rewizji dostępnych „na zewnątrz”.

Podobne rozdzielenie może się również sprawdzić nawet w obrębie tej samej organizacji, gdy rewizję rozdzielimy na Rewizję Konstrukcyjną i Rewizję Produkcyjną lub Rewizję Technologiczną. Z pewnością ma to zastosowanie, gdy po wykonaniu modelu oraz zatwierdzeniu konstrukcyjnym (mechanicznym), przed rozpoczęciem produkcji detalu wymagane jest wykonanie dodatkowych działań, np. kontroli konstrukcji pod kątem technologicznym. Również takie działania powinny być przejrzyście odnotowywane w historii plików, aby zapewnić sobie skuteczne uporządkowanie danych.

Podsumowanie

Pozornie proste rozdzielenie rewizji na dwie składowe – Małą i Dużą Rewizję – często pozwala uczynić obieg dokumentacji bardziej elastycznym i przyspieszającym pracę w organizacji. To, jak może być wykorzystana idea Małej i Dużej Rewizji zależy przede wszystkich od potrzeb przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł ma za zadanie przekazanie tej idei oraz kilku przykładów jej wykorzystania.

Warto pamiętać, że rozsądne administrowanie systemem do zarządzania dokumentacją może bardzo istotnie przyczynić się do obniżenia kosztów projektowania i produkcji oraz przyspieszenia realizacji projektów.