CAMWorks – Dodawanie własności wielopowierzchniowych

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

CAMWorks – Dodawanie własności wielopowierzchniowych

Programowanie obróbki w programie CAMWorks odbywa się poprzez tworzenie operacji na podstawie wcześniej zdefiniowanych własności. Jest to ogromna zaleta względem innych rozwiązań CAM, które wymagają ponownego definiowania powierzchni dla kolejnych operacji. Rozwiązanie wykorzystywane przez CAMWorks daje dużą oszczędność czasu i wygodę podczas definiowania obróbki jednej własności w kilku operacjach, gdyż użytkownik unika ponownego wskazywania tych samych powierzchni, ścian i krawędzi detalu.

W obróbce 2,5 osiowej mamy możliwość wstawiania własności na dwa sposoby, wykorzystując:

 1. AFR (Automatic Feature Recogniton),
 2. IFR (Interactive Feature Recognition).

Automatyczne rozpoznawanie własności AFR to niewątpliwa zaleta programu CAMWorks, którą nie sposób znaleźć w innych rozwiązaniach CAM. Za pomocą jednego kliknięcia program analizuje geometrię części wyszczególniając jej własności (ściana, obwiednia, kieszeń, otwór, otwór wielostopniowy itd.), na podstawie których tworzone są późniejsze operacje obróbkowe.

Drugim sposobem jest definicja własności w sposób interaktywny IFR, w którym sami wybieramy ich rodzaje i których powierzchni się one tyczą.

W przypadku obróbki 3-osiowej wykorzystujemy narzędzie interaktywnego definiowania własności, które w tym przypadku zostało bardzo rozbudowane dając możliwość wyboru powierzchni części na różne sposoby.

Aby przejść do okna definiowania Własności wielopowierzchniowych, należy postąpić według jednego z dwóch poniższych sposobów:

1. Własność wielopowierzchniowa wstawiana w momencie tworzenia nowego Ustawienia frezowania części poprzez zaznaczenie checkbox’a – Własność wielopowierzchniowa. Własność ta zostaje wtedy wstawiona automatycznie.

Taki wybór spowoduje utworzenie Własności Wielopowierzchniowej zdefiniowanej z wyborem jej całej geometrii – Wszystkie wyświetlone.

Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania strategii obróbkowej do wskazywanej własności, dzięki którym możliwe będzie automatyczne wygenerowanie przypisanych do nich operacji.

2. Kolejnym sposobem, aby wstawić własność wielopowierzchniową jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wcześniej wstawione Ustawienie frezowania części lub wybranie „Własność” na pasku narzędzi menedżera poleceń.

Dzięki tej metodzie mamy możliwość wyboru typu własności:

 1. Ściany lub powierzchnie – wybranie tej opcji pozwala nam na wskazanie danych ścian/powierzchni na modelu. Kiedy wstawiony jest ten typ własności, mamy dostępnych kilka opcji wyboru powierzchni takich jak:
  • Wybierz ścianę – opcja pozwalająca wskazywać pojedyncze ściany. 

  • Wybór oknem – ta opcja pozwala nam na wybór kilku ścian poprzez narysowanie ramki, która będzie obejmować pewne obszary. Dana powierzchnia zostanie wybrana tylko wtedy, gdy cała zawierać będzie się w wskazywanym oknie.


  • Wybierz przyległe – opcja ta pozwala na wybranie ściany, co powoduje również wybranie automatycznie powierzchni sąsiadujących.


  • Wybierz wszystkie wyświetlane – po wskazaniu tej opcji zostaną wybrane wszystkie ściany modelu części.


2. Wszystkie wyświetlone – podczas generowania ścieżki, ta opcja automatycznie gromadzi i wskazuje wszystkie ściany i powierzchnie detalu.

3. Plik STL – definicja własności wielopowierzchniowej za pomocą pliku STL.

4. Ściany według koloru – własność wielopowierzchniową definiujemy za pomocą powierzchni o określonych kolorach wcześniej zdefiniowanych w programie SOLIDWORKS.

5. Ściany wg wykończenia powierzchni – definiowanie własności wielopowierzchniowej po wybraniu tej opcji wykonuje się na podstawie powierzchni o określonych wartościach jej wykończenia.

Dostępna w CAMWorks różnorodność definiowania własności obróbkowych udostępnia jego użytkownikowi możliwość indywidualnego podejścia do programowania obróbki wielu detali. Narzędzie szybkiego wskazywania wszystkich powierzchni, wybór oknem bądź poprzez zadeklarowane dla nich tolerancje pozwala na szybkie i ukierunkowane tworzenie odpowiednich operacji obróbkowych. W zależności od typu części i zaplanowanej dla niej technologii obróbki każdy z nas może w łatwy i przyjemny sposób tworzyć własności obróbkowe.